شناسایی و صحه گذاری کارکنان

شناسایی و صحه گذاری کارکنان نمایندگی

  • مشخصات فردی کارکنان

  • تلفن با کد شهر به همراه صفردرج گردد
  • شماره موبایل با صفر اول بدون پیش شماره کشور
  • حداکثر 8 مگابایت