هاوال اچ ۶

معرفی خودرو

سیستم ورود بی کلید / سیستم دکمه استارت
موتور GW4G15B
برنامه پایدار سازی الکترونیکی ( ESP )
بار بند آلومینیومی اسپرت با رنگ مات
دروبین عقب با خطوط محوری پویا